Tüüpleping - lae alla tüüplepingu .doc formaat - siit

 

 

MÜÜGILEPING nr.

 

Pärnus, “............”..........20.. .a.

 

Aktsiaselts Kanpol, registrikood 10207280, asukohaga Suur-Jõe 58 Pärnu linnas, edaspidi nimetatud “müüja”, juhatuse liige Andres Rattur, isikukood ................................, elukoht Pärnu linnas, isikus ühelt poolt

 

ja

 

..............................., registrikood .............................., asukohaga ......................................, edaspidi nimetatud “ostja”, keda esindab .................................... isikukood ........................, koos nimetatud “lepingupooled” või “pooled”, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:

 

1. Lepingu dokumendid.

 

1.1 Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud lisadest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingule allakirjutamist.

 

2. Lepingu objekt.

 

2.1. Käesoleva lepinguga, juhindudes VÕS paragrahvist 208, müüja müüb ja ostja ostab kaupa.

 

2.2. Korduvkasutusega käibetaara liikumine lepitakse eraldi kokku käesoleva lepingu lisana.

 

3. Kauba kvaliteet ja vastavus käesoleva lepingu tingimustele.

 

3.1. Kauba kvaliteet peab vastama tootja tehnilistele tingimustele ja toodete kirjeldusele. Tootja tehnilisi tingimusi mõistavad pooled kui toodete kirjeldust VÕS paragrahv 226 mõttes.

 

3.2. Käesolevas lepingus käsitlevad pooled mõisteid “kauba mittekvaliteetsus” ja “kauba mittevastavus lepingule” järgmises tähenduses:

 

3.2.1. Kauba mittekvaliteetsus – kaup ei vasta käesoleva lepingu p. 3.1. toodud

tingimustele. Eelnimetatu määramisel juhinduvad pooled VÕS paragrahvist 226.

 

3.2.2. Kauba mittevastavus lepingule – kaup on kõlbmatu otstarbeks või kaup on kõlbmatu selleks eesmärgiks, nagu tuleneb käesolevast lepingust või kaup ei ole see kaup, mille ostja on tellinud. Kauba lepingule mittevastavuse määramisel juhinduvad pooled VÕS paragrahvist 217.

 

3.3. Juhul, kui ostja avastab kauba vastuvõtmisel mittekvaliteetsuse või mittevastavuse lepinguga, peab ostja teatama sellest müüjale viivitamatult ja esitama pretensiooni käesoleva lepingu p. 6.1. ettenähtud tähtaja jooksul. Müüja vastutuse määramisel kauba lepingu-tingimustele mittevastavuse eest juhinduvad pooled VÕS sätetest 218, 222 ja 226.

 

3.4. Ostjal on õigus taotleda müüja esindaja kohalekutsumist käesoleva lepingu p.3.3.

näidatud juhtumil (kohalekutsumisel peab olema näidatud soovitav esindaja kohalesaabumise kuupäev). Müüja esindaja juuresolekul koostatakse akt toodangu puuduste kohta. Juhul, kui

müüja oma esindajat määratud tähtajaks kohale ei saada või ei soovi akti koostamisel osaleda võib ostja koostada ühepoolse akti, mis on pretensiooni esitamise aluseks ning tõendina müüja poolt aktsepteeritav.

 

3.5. Poolte lahkarvamuste puhul võivad pooled kasutada sõltumatut eksperti. Ekspertiisi kulud tasub ekspertiisi tellija.

 

3.6 Mittekvaliteetseks või lepingu tingimustele mittevastavaks tunnistatud toodangu on müüja kohustatud ostja nõudmisel, juhindudes VÕS paragrahvidest 112, 222, 223, kas:

 

3.6.1 Vahetama puudustega kauba oma kulul ümber puudusteta kauba vastu ostjaga kokkulepitud tähtaja jooksul ja hüvitama ekspertiisikulud, kui need kandis ostja;

 

3.6.2. Parandama tasuta kauba kvaliteeti või hüvitama ostjale parandamise ja ekspertiisi kulud ostjaga kokkulepitud tähtaja jooksul ja suuruses;

 

3.6.3. Alandama kokkuleppeliselt kauba maksumust ja hüvitama ekspertiisi kulud;

 

3.6.4. Teostama muud toimingud ostjaga kokkulepitud alusel.

 

4. Poolte kohustused.

 

4.1 Ostja kohustub:

 

4.1.1. Täpsustama müüja poolt aktsepteeritud tarnimisgraafiku järgi kauba väljaveo.

 

4.1.2. Tasuma ostetud kauba eest müüjale vastavalt käesoleva lepingu p. 7.2.

 

4.2. Müüja kohustub:

 

4.2.1. Täitma ostja poolt saadetud eeltellimuse vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

 

4.2.2. Rahuldama ostja poolt saadud pretensioone käesoleva lepingus sätestatud tingimustele kohaselt.

 

4.2.3. Läbivaatama ostja poolt esitatud lisatellimusi ja otsustama nende täitmise võimalust teatades sellest ostjale.

 

5. Kauba üleandmise-vastuvõtmise ja tarnimise tingimused.

 

5.1 Müüja kohustub tellitud kauba ostjale üle andma ja ostja kohustub nimetatud kauba vastu võtma. Vastuvõtmisel juhinduvad pooled VÕS paragrahv 219 sätetest.

 

5.2. Müüja informeerib eelnevalt ostjat kauba faktilise üleandmise ajast.

 

5.3. Juhusliku hävimise riisiko läheb müüjalt ostjale kauba pealelaadimisel ostja poolt saadetud transpordivahendile (või üleandmisel vedajale juhul, kui vedaja on kolmas firma).

 

5.4. Müüja kohustub kauba pakkima viisil, mis tagab selle säilimise transportimise käigus.

 

5.5. Kaupa antakse üle:

 

5.5.1. koguseliselt – vastavalt lisatud saatelehele;

 

5.5.2. kvaliteediliselt vastavalt käesolevas lepingus sätestatule.

 

6. Pretensiooni esitamine.

 

6.1. Ostjal on õigus esitada müüjale pretensioonid kauba puuduste, lepingule

mittevastavuse kohta hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates käesoleva lepingu p. 3.4. ettenähtud akti koostamise allakirjutamise kuupäevast ja ainult nimetatud akti alusel.

 

6.2. Pretensioonis peab olema näidatud:

 

— kauba nimetus;

 

— kauba kogus, mille kohta pretensioon esitatakse;

 

— lepingu lisa number;

 

— saatelehe number ja kuupäev;

 

— lõppkontrolli akti number ja kuupäev;

 

— pretensiooni sisu;

 

— ostja nõudmised.

 

6.3. Müüja peab saadud pretensiooni läbi vaatama ja vastuse andma 10 (kümme) kalendripäeva jooksul pretensiooni saamise kuupäevast.

 

6.4. Juhul kui ostja ei esita pretensiooni käesolevas lepingus p.6.1. nimetatud tingimustel kaotab ta õiguse pretensiooni esitada.

 

7. Maksetingimused ja arvelduskord.

 

7.1. Ostja kohustub tarnitud kauba eest tasuma müüja poolt ostjale esitatud arvete alusel.

 

7.2. Ostja kohustub kauba eest tasuma arves nimetatud summa .......... (.........................) kalendripäeva jooksul. Tasumise all mõeldakse raha laekumist müüja poolt arvetes nimetatud arvelduskontole või sularaha laekumist müüja kassasse.

 

7.3. Müüja saadab arve välja või annab arve ostjale üle koos kauba üleandmisega.

 

8. Poolte vastutus.

 

8.1. Juhul, kui ostja viivitab kauba eest tasumisega käesoleva lepingu p. 7.2. näidatud

tingimustel, on müüjal õigus nõuda ostjalt viivitusintressi (viivist) 0,15 % päevas

tähtaegselt tasumata summast lähtudes ning nõuda kahju heastamist ulatuses, mida ei kata viivis.

 

8.2. Müüjal on õigus katkestada kauba väljastamine, kui arvete ja viiviste summa on ületanud ............................. (..........................) EUR.

 

9. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine.

 

9.1. Käesolev leping jõustub allakirjutamise kuupäevast kehtib kuni 31. detsembrini 2018 a. ja pikeneb automaatselt kalendriaasta kaupa, kui kumbki pool ei ole teatanud selle lõpetamisest 1 (üks) kalendrikuu enne tähtaja lõppu.

 

9.2. Käesolevat lepingut võib muuta lepingupoolte kirjalikul kokkuleppel. Nimetatu järgimata jätmisel on muudatus tühine. Muudatused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema lepingupoole poolt või lepingupoolte määratud tähtajal.

 

10. Lepingu rikkumise vabandatavus.

 

10.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, VÕS paragrahv 103). Nimetatud asjaolu olemasolu peab olema tõendatav ning vaatamata eelnimetatud ette-nägemata asjaoludele, on pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohuse täitmist.

 

10.2 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate kiireima edastamise, samas saates välja tähitud kirjaga teate.

 

11. Muud tingimused.

 

11.1. Kuni ostuhinna tasumiseni jääb asja omand müüjale (omandireservatsioon). Omandireservatsiooni ühesel mõistmisel juhinduvad pooled VÕS paragrahvist 233.

 

11.2. Käesolevas Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused ning eeltoodu ühesel mõistmisel juhinduvad pooled VÕS paragrahvist 31.

 

11.3. Kõik käesolevast lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus kostja asukohajärgses kohtus.

 

11.4. Kõigi küsimuste lahendamisel, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad pooled kehtivatest seadustest.

 

11.5. Käesoleva lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled VÕS paragrahv 29 sätetest.

 

11.6. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled VÕS paragrahvidest 127, 128, 132, 134, 136, 139.

 

11.7. Juhul, kui lepingulist kohustust ei täideta nõuetekohaselt, on kohustust rikkunud pool, vastavalt VÕS paragrahvidele 159 ja 161, kohustatud maksma leppetrahvi 300 eurot. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuse täitmisest.

 

11.8. Käesolev leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb müüjale ja teine ostjale.

 

AS KANPOL                                                             ................................................

 

Reg.nr.10207280                                                        Reg. nr. ................................

 

Tel. 44 79 122                                                             Tel. .......................................

 

Fax. 44 79 133                                                             Fax. .......................................

 

KMK NR EE100102112                                     KMK NR .............................

 

A/A SEB EÜP 1095201040001                                  A/A ........................................

 

Andres Rattur

 

Juhatuse liige Juhatuse liige